Missie

Op 28 juli 2014 werd de vzw INNOS – Innovation Center for Security – opgericht. INNOS heeft als doel om een intermediaire rol op te nemen in het hart van een triple-helix model welke is gericht op interactie tussen de overheid, het bedrijfsleven en onderwijs & onderzoek. INNOS brengt kennis en behoeften op het gebied van veiligheid en beveiliging samen. Door het combineren van de expertise van elk van deze partners wil INNOS een antwoord bieden op hedendaagse uitdagingen op het gebied van nieuwe technologieën, sociale innovatie en maatschappelijke ontwikkelingen.

Vanuit een triple-helix samenwerking investeert INNOS in een open innovatieplatform. Via deze ‘open interactie’ ontwikkelt INNOS projecten die de introductie van innovatieve producten, diensten en toepassingen vergemakkelijken. Afhankelijk van de aard van het project kan de samenstelling van de partners verschillen. Deze projecten zorgen voor een open innovatieplatform dat kennis creëert met betrekking tot goede praktijken en verbeterpunten voor elk van de betrokken partners.

ADO_041_innos schema.docx
INNOS als een triple helix netwerk organisatie

Gedragscode INNOS vzw

De bestuursleden en leden van het strategisch adviescomité van de vzw INNOS zijn gehouden aan een gedragscode (Code of Conduct). In deze gedragscode staat onder andere gedragsregels vermeld die van toepassing zijn op de omgang met partners in een open innovatie-omgeving, hoe ze moeten omgaan met elkaar en projectpartners in een triple helix-structuur (bedrijven, overheid en kennisinstellingen) zonder de onderlinge concurrentie en de vigerende wetgevingen ter zake te beperken en hoe ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid dienen op te nemen.